ഞങ്ങൾ

ബൗദ്ധിക മ്പന്ധിതമായ ആത്മീയതയിലൂടെ സമാധാനത്തിന്റെ സംസ്ക്കാരം പ്രചരിപ്പിക്കാനും അത് സമൂഹത്തിൽ രൂഢമൂലമാക്കാനും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മ്മ.